Senior Ice Hockey Skates

Ice Hockey Skates sizes 6.0+. (Men's shoe size 7.5+)