Inline Hockey Skates - Senior

Inline Hockey Skates Sizes 6.0 - 13.0.

(Men's Shoe sizes 7.5 - 14.0)